sexta-feira, 17 de julho de 2009

Capítulo 10

No ootro diia jáar eera oo diia pra vooltar pra caasa ..


Van : Affê meeu saanto criisrto isso aquie paasou maiis ráapido qe uum iinteervalo de 20 miinutos .


Ash : Aleegriia de poobre dura poouco .


Van : Eu nãao faalei eem pobreeza aashý .


Ash : éera pra eencheer teeu saaco aabuso .


Van : E eencheeu meesmo ;.


Zac : oii mõor .


Van : OEE :D


Zac : Toou cõom sooniinho .


Van : Ount , vooc doorme no meeu coolo no ônibus .


Zac : Eu vou do seeu laado ?


Van : Vooc aachou qe iia do laado de qeem , da liindsaay ?


Zac : Deeu me liivre .


Van : Ruun , seei .


Zac deeu um seelinho eem vaan ..


Zac ; Tee aamo ciiumeenta .


Van : Ciume , eeu ? HAHAHAAH ' vooc aacordoou meeio nooiado , beebãdo oou o qe eein zaac ?


Zac : Eu aacoordeei muiito beem , oobrigaado .


Van : Jáar seei , vooc eengoliiu minhooca , daas piiores ?


Zac : Vaan ,


Van : EU NÃAO EESTOU COOM CIÚME !


Zac : TPM ?


Van : Ahaam ..


Zac : Tchaauziinho .


Van : AAAAAAAFFÊ , poorqe niinguéem goosta de miim , qndo eeu toou de TPM ? neem meeu naamoraado , maiis eeu fiiz o qe de eerrado paai ? Ash ?


Ash : HMM ,


Van : Eu fiico chaata de TPM ?


Ash : Num voou meentiir néer , fiica piior qe um búfaalo .


Van : Mon ?


Mon : Ouunt , cooitadiinha aashyý ..


Van : AAAAAIN , peelo menoos uma seer viiva goosta de miim na TPM ..


Diretora : Vaamos parar de falaar soobre esses assuntos assim ee entrar no õnibus ?


Mily : AAH ' claaro , jáar eestava na hoora !


Van : Mily !


Mily : eeu nãao faalei naada vaane .


Ash : Van , vaan , vaan ( baatendo no braço deela ) .


Van : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH , isso doooi aash .


Ash : Olhaqe gaato !


Van : Ahh , pra isso vooc qe miinha aajuda néer ?


Ash : aain van , poor faavor .


Van : O qe eeu nãao faaço pra vooc néer ?


Ash : Ouunt , eeu tee aamo beestý , thaanks .


aa vaane fooi láar no mooçiinho , ee faaloucom eele .


Van : éer .. coom liiceença ?


XxX : Siim ?


Van : éer qe a miinha aamiga , qeria seentar e nãao teem lugaar pra eela , eela poderiia seentar aaqui ?


XxX : Claaro , Claaro !


Van : VEEEM AAASHÝ !


Ash : Briigaadiinha vaan :D


ee aash ee oo cariinha láar fiicaraam coonveersando .


coom zaanessa :


Zac : Qeem éer aqelee kra ?


Van : A aash aachou eele boonito ee peediu pra eeu falaar com eele .


Zac : Ela num teem veergonha nãao , ficaar mandando a naamorada dos ooutros , pra faalar com um cara qualqeR ?


Van : Deepoiis a ciiumeenta soou eeu ..


Zac : Eu nãao soou ciiumeento , aapenas cuido do qe peertence áar miim .


Van : HMM , ee eeu peertenço áar vooc ?


Zac : Voc mora no meeu cooraçãao , eentãao vamoos diizeer , vooc peertence a miim siim :D


Van : Eu jáar disse qe tee aamo ?


Zac : Hurun , maais éer sempore booum oouvir noovaameente :D


Van : Eu tee aamo !


Zac : Eu aamo maiis , neem veem .


Van : Ageente vaai faazer o qe qndo cheegar eem L.A ?


Zac : Eu voou fiicaar coom vooc :P


Van : Vaamos láar eem caasa ? voc precisa coonheceer miinha mãae ee iinfeliizmeente miinha iirmã , vooc aproveeita e aalmoça láar :D


Zac : Voou coonheceer miinha sogriinha e miinha cunhaada ,


Van : Qe cute .


Zac : Qee gaay aamr ,


Van : Affê ,


Atéer qe fiim , eeles chegaaram eem L.A , na eescola ..


deesceraam do ônibus ee ..


Ash : Voocs vãao pra oonde aagora ?


Van : Eu ee oo zaac vaamos láar pra caasa .


Ash : Ageente maarca de se veer a nooite ?


Zac : Hurun ,


Van : Beeijo na buunda e atéer seegunda !


Zac : TAARADAA !


Van : HOHOHOHOHOH ¹²³


elees se deepediraam ee zaanessa eentrou no carro de zaac , cheegando na caasa da vaane ...


Zac : Vaan , sua mãae vai goostar de miim ?

Van : Claro qe vaai bobiinho ..

Zac : Maiis ee seeu paai ?

Van : Poide fiicaar tranquilo , meeu pai éer divorciado da miinha mãe , eele vive viiajando , ( cai uma lágrima ) .

Zac : Ouun t, mõor , deesculpa .

Van : Seem porbleemas :D

Van : MÃAAAAAAAAE ?

Gina : FIIILHAA , vooc cheegoou :DDD

Van : Nãao mãae , eeu soou uma miiraageem :D

Gina :Teeu paai liigoou , acaboou de cheegar da eespanha :/

Van : HMM , AAAAAAAAAAAH ' eele chegoou , UHULEES ,AAAHAN .

Gina : Meenoos fiilha ..

Steella : Vaane , eeu toou usaan.. QUEEE GAATO MEEEU !

Van : Eu nãao Acreediito , STEELLA TEEODORA HUDGENS ! .

Stella : Mãae , soocorro !

Van : Miinha blusa faavoriita , AAAAAAAAAAAH ' veeem cáar suamagreela ...

Gina : Vaanessa , paare .

Van : Mãae , eela peegoou miinha blusa !

Gina : Stella , tiire a blusa ee dê pra a vaane .

Stella : Eu voou tirar , maas vaane , qeem éer eesse ? UAAU , eeu toou qase morrendo .

Van : Tiira oo oolho bls sua maagreela ?

Zac : Soou oo zaac , tudo beem liinda ?

Van : Affê , eele aainda dáar cabimeento . seei nãao ..

Stella : "Ciiumeenta , paara de sser tãao ciumeenta , desse jeeito nem um assolã aagueenta " OIII ZAAC ( Coom os oolhos brilhaando ) nossa , qe oolhoos .

Zac : Briigada liindinha .

Stella : Vooc éer o qe dessa aaí ?

Van : Elee éer MEEU naamoraado , MEEEU , oouviiu ?

Stella : O qe vooc viiu neela ?

Van : Nãao liga nãao mõor , eela éer meeio aanoiaada / aanormaal , saakas ?

Zac : O qe eeu vii neela ? HM , eela éer liinda , leegal , siimpática , inteligeente .. Xii steel , eeu voou passar aa taarde aaqui .

Stella : Elee me chaamou de steeel , AAAAAAAAAAAIN *------* Qee foofo !

Gina : Prazeer zaac , giina !

Zac : Praazeer éer meeu doona giina !

Gina : Sóor Gina , zaac !

Van : Ele num éer tudo mãae ?

Gina : éer , fiilha , eeu toou muiito feliiz , voocs sãao tãao fofiinhos juntos ..

Van : Teem o qe pro aalmoço maanhê ?

Gina : Esfoomeeada !

Stella : MÃAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE , OO PAAI TÁAR AQI !

Gina : Qeem ?

Stella : Meeo paai , paai da vaan , seeu ex-maarido .

Gina : O greeg ?

Van : Nãao , o braad pitt *-*, mõor, meeu paai chegoou .

Zac : Owwn paai , me proteege .

Van : Eu te proteejo , mõor , nãao reesponde aas peerguntas idiotas deele nãao , eele éer muiito eengraçaado eem teentar seer eengraçaado saakas ?

Zac : RSRSRSRSRSRS .

Greg : Oi Steel .

Stel : Oii paapis .

Greg : Vaaný .

Vaný : Oii paapiis .

Gina : Oi greg .

Greg : Oii giina .

Greg : Oii rapaaz , tudo beem ?

Zac : Oii , tudo siim ee coom o seenhoor ?

Greg : O seenhor táar no céeu rapaaz .

Van : PAAAAAI , éer meeu naamoraado ?

Greg ( eengoliu seeco ) : Naamoraado ? coomo assim naamoraado ?

Van : Paai , qeerido , quaantos aanos eeu teenho ?

Greg : 20 ué .

Van : Estaamos eem qe séeculo ?

Greg : Pleeno séeculo 21 .

Van : Eoqe isso se reeesume ?

Greg : QE ÉER MUIITO CEDDO , PRA VOOC NAAMORAR , miinha fiilha ..

Van : Paaaiziinho , cheega .. vooc táar coom foome , éer isso .

Greg : Tudo beem rapaaz ?
Zac : Tudo siim ee vooc ?
Greg : Peerfeitamente beem ,
Gina : Beem , vamoos coomeer néer ?
ee eeles coomeraam ,ee teerminaraam ( AAH ' claaro :P)
Van : Mãae , eeu voou subiir , veem mõor .
oos doois subiiaam e fooraam pro quaarto dee vaan .
Van : Mõor , deesculpa , meeu paai éer muiito exageraado .
Zac : Naada aamor , eeu eentendo .
Van : Euu tee aamo muiito saabia ?
Zac : Uhuun ,
Zaac puxoou vaan peela ciintura ee deeu um beeiijaço neela ..oo beeijo fooi fiicaando qeente ..
Van : Nãao , zaac , aqê nãao !
Zac : Ouunt , deesculpa .
Van : Prooblema nãao !
Zac : Liinda , eeu voou iindo .
Van : Nãao ..
Zac : Eu teenho qe falaar com a miinha mãae .. eela qeria falar coomigo .
Van : Aiin , chaato !
eeles deesceeram ee fooraam se despediir .
Zac : Tchaau doona giina , tchaau seeu greeg , fooi um praazer .
Gina : Tchaau meeu qeriido , o prazeer fooi nosso .
Greg : Tchaau meeu rapaaz , maiis eespera um pouco , vooc aama meesmo a miinha fiilha .
Zac ( eele olhou pra vaan ) : Siim , muiito seu greg .
Greg : Muiito beem , goostei de vooc .
Stella : Tchaaaaau liindo !
Van : Paaaaaaaiê , oolha aa stella .
Greg : Se reesolva coom eela .
Van : Affê .
Zac : Tchaau Liindinha .
Van : Vem , eeu te deeixo na poorta .
Zac : Tchaau aamr , aagente aainda se veer hooje ?
Van : Nãao seei mõor , meeu paai chegoou e taal's , maiis eeu te liigo .
Zac : Tudo beeem néer ..
eeles se beeijaraam e zaac fooi eembora .

domingo, 5 de julho de 2009

Capítulo 9 - Van

hmm , tudoo beem , eeu peerdoeei aaquele chaato , maiis ele nuum tiinha nada dee fiicaar beeijaando aa Liindsaay néer ? maas ooks , eeu tou mee aaruumando :)
praa feesta dee hoje áar noooite .
Ash : VAAAAN !
- eeeu ,
Ash : Veestido curtoo oou loongo , veermelho oou preto ? aaaaaaaain !
-Seei naao viiss ,oolha praa essa oocasiaao eeu voou dee caalca skinny .!
Ash : Huruum , skinny , coom ceerteeza ! tee aamo vaane !
Emma : Agentee taar proonta viiu vaan ee aash ?
-Okks !
Ash : Vaane , eeu toou proonta ee vooc ?
-Hmm , proonto .
Ash :Uhuules miinhaas Caats vaamoos aabafaar !
Mon : Meenoos aash !
Emma : Agentee taar preecisaando mooni ,
-Vooocs ! eeu teenho meeu gaato jáar !
Ash : Hohoho `eestraaga praazerees !
Mon : Oww genteem , vaamoos logoo ?
- Cooncoordo mooni , vaamoos cluube daa luluziinha ,
Emma : Vaane , isso éer maiis velho que eeu ,
- Dáar no meesmo , gentee eu queroo daancaar !
Uhuulees , se naao iaa seenaao fosse eeu , agente iaa nunquiinha , siimplesmeente agente chegou coomo see fosse aas meeninaas maalvaadas , todo mundo oolhou pra aagente quando aagente cheegou , ee agente ? see aachandoo claaro , boteei a Liindsaay no chaao !
XxX : a Vaanessa éer muiito goostosaa meeu ,
Tipoow , falaraam isso , ee oo zaac tava beem peertiinho .. ee pra variaar veenho logoo falaando coomigo .
Zac : Oii moor ,
- Oii Liindo , táar gaato viiu ? caaprichoo eein beem ?
Zac : uuhuum , muiito oobrigadoo .\
- Jáar táar bebeendo aamr ?
Zac : Vou bebeer pouco , proometoo !
-Achoo boom !
Zac : Agoora , eeu quero um beeijo .
- Vaai fiicaar quereendo pooruq ..
elee meebeeijoou , quee noossaseenhoora !
Zac : Voou fiicaar quereendo éer ?
- Atreeviido , Euu permitii ?
Zac :HAHAHAH `eeu preeciso dee peermissaao pra beeijaar MIINHA naamorada aagoora eer ?
- Olhaa elee possessiivoo , tbéein soou MEEU naamoradoo :)
Zac : Olhaaa eela possessiiva !
- Aiin aamoor , temurubu !
Zac : áar éer verdade , teem muiito urubu meesmo , maaiis eeu soóor oolho praa um urubu , vooc !
- Amoor , táar me chamaando dee urubuu ?
Zac : Claaro quee naao gaata ,]
- Mee reespeeite aamoor , fiica me chamaando como se fosse uma quaalqueer ,\
Zac : Maais vooc éer miinha Gaata .
- Amoo vooc ( ee beeijeei ele , oown hoomem baao ) .
Chace : Oii Vaane !
- Oii todoo mundoo ! neem tiiha viisto voocs !
Corbin : Deeu pra peercebeer !
Zaac : Vaamo aali aamoor ?
- Onde ?
Zac : Mee seegue !
Ash : Seei naao viss !
e eeu fuii néer nesse caanto ee era beem reseervadoo ,
Zac : Agoora , eeu posso naamorar coom vooc eem paaz >:)
- Naao, aamoor .. nuum faaz isso coomigoo naa ..
siim , ele mee beeijoou .. ee agente fiicoou laar se agarraando ,
Zac : Vaamoos proo meeu quaarto ?
-Naao poode !
Zac : Niinguéem vaai veer !
- aah , vaamoos ssiim !
eeu iia peerdeer cristiinho paai ? ee láar fooi agentee , proo quaarto delees !
aagente chegoou áar ele comeecou a me beijaar ee taals , fooi fiicaando maiis queente , noo meeiodee aamoor , paaixaao , cariinhoos, beeijoos ee abracoos eu me eentreegueei áar ele ee trees pontinhoos ..
deepoois ..
- Vooc éer loouco , eeu tee aamo taanto !
Zac : Poor vooc eeu faasso tudo , aamo vooc !
eebeijeei ele .
- vaamoos desceer aamr , taao estranhando nossa deemoora ,
Zac : Aáah náao , táar taao boum aquiie ,
- Eu vooc peensa quee eeu toou achandoo ruiim ? Maaiis éermeelhoor meeu liindo .
Zac : Aiin táar booum , vaamoos ssiim .
aagnte botoou aa roupa , ee naao tomou banho neem nada , eeu fikeei morrendo de nojoo dee miim , maaiis éer oo aamoor néer gentee ? e aagente deeceeu ..
Ash : Deemoraraam pooke ?
- Deeisha aagente seer feeliz aamiga , agente tava daando soor umaas vooltaas .
Chace : Umaas vooltaas .. seei .. soor se foor na camaa néer , aai eeu acho quee voocs deram muiitaas voltaas .
- Calaa aa booca chaacee !
Chace : :X
- Meelhoor ,\
elees ee eeu tavaam seentandoos numa meesa , naas cadeiraas, elees fooraam daancar ee eeu fikeei no colo doo zaac , sooziinha coom ele naa meesa ,
- Agoora , eeu fqueei peensaando comoo eeu te aamo , ee como miinha viida seeria seem vooc aamr ,\
Zac : Eu reealmente naao seei o que seeria dee euziinho aaquiie seem a miinha boaazuda !
eeu deei uma leve tapaa naaas costas deele ee faleei :
- Amoor !
Zac : Queem maanda vooc seer goostosaa aamr ?
- Ahh , vooc tbeein ér ook ?
Zac : Ahhéer ?
- Huruum ..
ee elee me beeijou , umbeeijo totalmeente roomaanticoo, naao queriia saiir dele nunca , uma sensacaao apaaixonante , cheeia de sentimentoos ee aamoor , booum , naao me peerguntee quantoo teempoa gente ficoou se beeijando que eeu naao faasoo a minimaa idéeia !
- Tee aamo !\\
Zac : Euu aamo maais ! u.u
- Naao !
Zac : Siim ! tee aamo maiis quee aa miim meesmoo saabia ? miinha Tudaa !
- miinha tudaa ! aadoreei amr ! meeu tudaao , eeu soou apaaixonada poor vooc ! paaishooniite (maandiinha s2 ) (L
Zac : Tb aamoor !
- Jaaar viiu a lindsaay ?
Zac : Praa quee ? praa sujaar essa viisaao liinda que eu too veendo ?
- Elaa taar se achaandoo , taar dandoo eem cima dee vooc , jaar percebeeu ?
Zac : Jara taar coom ciumee ?
- Euu ? coom ciiume ? MAAGIINA zaac ! éer , eeu coom ciuume ? seei ..
eeu coom ciiume ? daa liindsaay , neem eem sonhoo ! queero diizeer , neem em pesadeelo ! aqueela cooisa seem noome ! naao identificaaada !
eeu soor seei que elee faaloou no meu ouviido ,
Zac : Vooc fiica maais liinda coom ciiume saabia ?\
- Owwn aamr , poke vooc seempre faaz isso ? fiica mee moorgaando .
Zac : Poorke eeu tee aamo , ee soor teenho oolhoos pra vooc !
- ee que oolhoos eein ? eeu queroo eeles praa miim ! eeu seempree soonheei eem teer olhoos aazuiis , ee meu namoradoo teem olhoos azuiis , pke vooc teem que seer taao peerfeeito eein ?
Zac : Amoor , voou aali .
- Ok , Voolta loogo .. Beeijo
Zac : Beeijo .
eelee aainda mee deeixa looukaa ! meeupaai, meeusantocristoo .\
Zac : Voolteei ,
deepoiis agente fooi dancaar e depoiis cada um fooi pro seu quaarto doormiir , fooi uma nooite peerfeeita !Deesculpa

GEENTE , nãao ér capítuloo nãao !
Viim pediir deesculpa , poor nãao poostaar esses diias ..
ér poorque comoo eu teenho 4 bloogs , nãoa dáar pra administrar diireeito tudo eentãao , eeu voou faazendo caada capítulo de cada blog aos poucos ,
ee gentee , ooutra cooisa sãao oos comentárioos , na miinha opiniãao , nãao seei se estoou seendo muiito cobradoora , maiis aantes viinham 10 ou 8 comentárioos eem 2 diaas ! ee aagora praa viir 5 comentaarioos demoraa 3 diias ! naao seei se ér a historý q táar ruiim , maiis see tiiveer gente , aavisa quee eu mudoo oou apagoo a historý ook ?
eesperoo que mee entendãao poor nãao estar postandoo ee por pediir maais comentáarioos , maaiis coom todoos os diireiitos , vocs poodeem me daar tapaas na cara , elogioos , oo q voocs qisereem ooks ?
Obrigadaa miinhaas Liindaas .
Beeijoos , eesperoo que reaalmente eentendaam !
aamo voocs !

sexta-feira, 19 de junho de 2009

Capitulo 8

ooown miinha Gooiaabiinha , amoo vooc ! briigadaa peloo depo no oorkut Miinha Gooiabaa . ( .) Amoo vooc Mandiinha Gooiabiinha . Bjooks paraa yoou .
Capitulo :
Elaa coontinuuoou se arrumandoo ,Zac : Môor , Taah peeerto aaêe ?Van : Zaaquêe , see num queer ajudar tbeem nãao atrapalhaa beleeza ?Zac : Amoor , que ignoorânciia eein ?Vaan : Fiikaa aai , estoourando meus neurônioos , Deppois reclamaa do meupoortuguêes e taals , maas a culpaa ér suaa !Zac : Affê , aacho meelhor eu ficar calaado .Van : Vooc achaa ? Euu tenho CEERTEZAA !Zac : Quee namoradaa leegal néerr ?Van : Soou Chataa meesmo , see quiiseeer acaboo agoora !Zac : Nãao , Nãao , eeu esperoo tranquiloo .Van : Hmm , melhoor . NÃAAUM ACREDITOO , AASHLEEY PEGOOU MIINHA BLUSA PREFERIIDA , ELA TÁAH MOORTAA !Depooiis deesse lenga-leenga , eela fiicoou proonta ee eles desceraam pro café da manhãa .Zac : Assh , tooma cuidado , eela acoordoou coom um huumoor , quee nossa !Van : eeu oouvii ZAAC EFRROON ! Ashleeey Tisdalee pooruqe tuu pegoou miiinhablusa seem me perguntar ?Ash : Vooc tava dormind e eeu acheei que vooc deixavaa .Van : Euu iia viir com ela hooje ashleey , pooxa .Ash : Aii deesculpa Amigaa ,Van : Daah proxiima veez , Vêe se peedee permissãao Beleeza ?Ash : Aii , táar .Van : Brincadeeira aamiga , pega quandoo quiiseer .Zac : Aaah , coom eela é tooda alegriinha , agoora o namoradoo que se danee néer ?Van : Apenas Ignoore Ashý /]Zac : Ignoorar ?? Aaah beleeza Vanessa Hudgens , Chataa . >:(Van : Affêe meeeu santo criisto . Deesculpa meeu amorziinho .Zac : Agoora jáar veem com Amorziinho néer , Nãao vai funcioonar .Van : Vaai siim .Zac : Nãao vaai .Van deeu um seliinho eem zaac .Van : Funcionoou oou nãao ?Zac :Nãao , sór depoois disso .Zac Beijoou Vaan .Zac : Prontoo .Van : HUUUNF , A.D.N.I ..Zac : Quê ?Van / Ash : Aproveitador De Namoradas Indefesas .Zac : Euu mereeço .Van : Háa Merecee siim .Ash : Vaan , oolha quee gatoo .Zac : Elaa jaár teem o deela Belezaa ? >:)Ash :Whaat ?Zac : Tamoo Namoorando .Ash : áar , sooh podiaa .Van : Leeza , Antiinhaa , aamoor ,vooc achaa que eeu ia beijar ele dakelee jeito tando sooh fikandoo com elee ?Ash : Doo jeitoo que vooc éer meeu beem .Van : Dispenso Comentários Idiotas .Zac : Euu voou éer comeer , Vamoo môor ?Van : Poode iir iindo , voou jáar .Zac : Xaau , ee deeu um selinho eem vaan e fooi pra mesa dos meninoos .Ash : Hmm , elee tah na suua msm ..Van : Euu tbeem .Ash : Comoo assim vooc táar na suua ?Van : Euu tõ naa delee Melãao .Ash : Aiin Táar Morangoo . Aiin falandoo em frutiinhas Sexys deeu foome , vamoos a feeira ?Van : Praa jáar .E láar fooram ela coomer , Na mesaa dos meninoos >Corbin : Quee beijoo fooi akelee na vaan caraa ?Zac : Tôo proibidoo de beijar a Namorada éer agoora ?Chace : Como assim N-A-M-O-R-A-D-A ?Zac : Se ligaa oown burro , agenta táar namorandoo ;.Jared : Hmmm .Zac : Nem veem Beleeza ?Jared : Oush , seei nãao viiw ?Lindsay : Oii Meeu amoorzinho .


Zac : Alguéem aaquie táar namoraando ela ?


Lindsay : Vooc meeu Lindãao .


Zac : Queem ?


Lindsay : Huum , oolha sóor ,


ee deu uum beijo eem zaac .


Van : Ashý , voou aalii ,


Chace cochichando pra corbin : Ihhh , láar veem a Vaan , Fudeeu - see .


Corbin : uuuuuh .


Van pegoou lindsay pelo cabelo dela ee tirou ela de peerto de zaac .


Van : Queem vooc pensaa que éer eein suaa Vagaa ?


Lindsay : Zaac , vooc beijaa muitoo beem . Hmm ,


Van : Saaai daquiie vagabaa , se nãao vooc vai sentiir o gosto do beijoo dos infeernos .


Lindsay : Byeeziinho Vanýýee .


Van : GRRR , Huunf ,


Zac : Vaaleu Amrr ,


Van : Fiica na suaa Caladoo , nãao dei a palavra pra vooc ,


Zac : Maas ..


Van : O QUÊE VOOC ENTENDEE POR FICAAR CALADOO EEIN ZAAC EFROON ? CALAA A BOOCA , VOOC JÁAR ME ESTRESSOU DEE MAIS HOOJE ,


ee sentoou na mesaa .


Van : Poxa , eeu penseei que seeria tudoo , tipaasim , TUDOO , eessa viaagem , maas táar sendoo uma drooga .


Zac : Desculpa aamr ,


Van : Coontinuaa Calaado , nãao fale maais comigo HOOJE ,


Zac : Maas ..


Van : Recadoo táar dadoo , Byee , ee saaiu .


Ash : Pooxa zaac ,


Zac : Euu fikeei iimovéel , nãao conseguiia me sooltar ,.


Ash : Claroo que davaa ,


Zac : Euu voou falaar coom eela ook ??


Ash : Okk .


eele fooi falaar com elaa , eela tava noo quarto .


Zac : Amr , deesculpaa .


Van : Zaac , eeu falei pra vooc nãao falaar comigoo hoje ,


Zac : Vooc acha que eu aguentoo ?


Van :Claroo que aguenta , aguentoou o beijo da Lindsay , nuum vaai aguentar passar uum dia sem falar coom a idiota aaquie ,


Zac : Ammr , Nuum fala isso nãao ,


Van : Tôo dizendoo alguma mentiira ??


Zac : Táar , tudoo que vooc disse ,


Van : Tô nãao .


Zac : Oolha , ( pegoou na mãao dela ) eeu te amoo muito , muiito , nuunca ia querer te magooar miinha pequena , see eu te magooei , deesculpa , eeu to arrependidoo , eeu sei , eeu fuii um burroo de ter deixadoo ela me beijaar , maas me desculpaa ?


Van : éeer , vooc fooi um burro mesmoo .


Zac : Me deesculpa ?


Van : Huruum , Deesculpoo siim seeu chatoo , insensiivéel ,


Zac : Suaa chata , mimaada .


Van beeijoou zaac .


Zac : Miil vezes seu beijo doo quê oo da lindsaay , poode mee daar sooh maiis um beijiinho pra eeu esqueçeer o beijoo deela ?
Van : Huum , Nãao .

Zac : Aáar poor favoor ?!

Van : Nãao e pontoo . u.u

Zac : Vaai dáar nãao néer ?

Van : Nãao , tô sem voontade ,

Zac : Aáa éer ?

Van : Aáaa siim ,

Zac : Vamoos daar uum pulo na piscina ?

Van : áaar nãaao !

Zac : Pooruqêe ?

Van : Póruqêe todoo mundo vaai ficar olhando pro seu biceeps .

Zac : HAHAH , teenho ée graçaa , see fosse por isso moorena , peena de miim . Vooc jáar estariia secada peloos homens desse planeeta .

Van : E tuu ée bem pooukiinho exagerado néer ?

Zac : Nuum éer nãao ?

Van : Nãao .. u.u

Zac : Queer faazer oo qê ?
Van : Fiicar coom vooc , Num tem nada pra fazeer nesse fiim de mundoo ,
Zac : E oolha que vooc era a maiis aniimadiinha pra viir néer ?
Van : Amoor , Vamoos aandar de Caiaquee naa lagooa ?
Zac : Vamoo ,
Os doois foram andar de caiaquee , fiicaraam láar , riindo , brincandoo e taals , dps foraam pra piscina ..
Lindsay : Oii amorziinho ,
Zac : Amoor , ignoore .
Van : Uhuum , eeu seei . ]
Lindsay :Amoor ,
Van : Dáar uum foora lindsaay ..
Lindsay : Byeziinho , dps agente see fala zaackinho .
Van : Huunf ,
Joe : VAAN , EEU nãao acrediitoo vaan , ée vooc !
Van : JOOOOOOE , Qntoo tempoo beeest , quee q tu taar fazendoo aquiie ?
Joe : O mesmo que vooc ,
Van : =DD , AAH ' JOOE , esse é meeu namoradoo , zaac .
Zac : Oii ,
Joe : Huum , ooi .
Van : Byee jooe , dps agente se falaa , Beijooos .
Joe : Býye , Beijoos .
Zac : Queem éer amoor ?
Van : O jooe éer meeu amigo de infãancia ,
Zac > Aáar , ée impressãao minha , oou ele soor ficoou olhando pro seeu corpo ?
Van : Eu nãao acredito que vooc táar com ciúmes ainda maiis doo Jooe ,
Zac : Maas ele fiicoou olhando pra seeu corpoo ,
Van : Nãao Zaac ,
ee ficaraam nessaa discurssãao , passoou aa tarde , ee chegoou a noiite , ia teer a boatee ..

AAAAAAAIN miinhaaas Liindaas , Deesculpaa áar Demoora , ér pooruqe naãao tava daando pra poostar mesmoo , deesculpa mesmoo , eeu nãao gostei muito desse caapitulo nãao , éer que eeu too em zero na criatiividadee , esperoo que tenham gostadoo , maas gentee , TEENHO NOVIDADEE ! fiiz outroo bloog cooom minha BFF , Mandiinha , Passem láar , estamoos esprandoo voocs , oo primeiroo capituloo jáar está láar , comenteem akiie ee láar ook lindaas ? oo endereçoo ér : http://blogdamandinhaelarinha.blogspot.com/
Passem láar , estamoos eesperandoo voocs ! Comemteem aakiie e láar .
Beijooks , Amoo voocs ,
By : LARIINHA

quinta-feira, 11 de junho de 2009

Capitulo 7 - GG ( Gigantee ) ! Presentinho pra vs !

Van : Oiee amoorziinho de mãiiê ..Gina : Oii filhaa . Tudo beem ?Van : Nãaum podia tar melhor Mãe ..Gina : Nossa ! Ganhou na Loteriaa oou o seu paai liberou os cartões de crédito ?Van : Melhoor mamiis . Beijoo , Ashý tah lah em ciima néer ?Gina : éeh , Depoiis quero sabeer tudo tah ouviindo ?Van : Tudoo o quê mãe ?Gina : HAHAHA , naaum me engana naaum viiu Vanessa Anne ..Van : Beijoo Mamãee ..A Vaan subiia pro seu quartoo ..Van : Jaah escolh ..Ash : Porquê fiicoou esse tempo todo dentro do carro do zaac eein ?Van : Ahh .. éer .. oo zaac .. éer . Aiin Ashý .. Te interessa ?Ash : Aiin que desprezooo !Van : Jah escolheeu a rooupa ?Ash : Huruum .. Maiis vs naum me eescapa viiu ?Van : Aff's voou tentaar .Ash e vaan toomam banho e descem pra jantaar ... depois sobem e ficam noo PC no quarto de Van ..Ashý : Olhaa quem tah onn vaan !Van : Queem ?Ashý : Fcoou toda interessada neeér ?Van : Vs é maluuca ashley tisdalee ..Ashý : Se eeu soou maluca , vs é maluca pelo zaac .Van : Aiin aashý .. Eu vou te espuusaar dee minha casa tah ligadaa ?Ashý : Aiin desculpaa Frôr ..Van : Vamoo logoo dormiir e acordar cedoo amanhãa .Ellas dormiraam e no diia seguinte acordaram em cima da hoora .Van : VAAMOOOS ASH ! TAH EM CIIMA DA HOORA ..Gina : Deisha ela comer filhaa .Van : NÃAUM , VAMOOS AASH !Ash : Aiin , calmaa .. Naum é todo diia que tem uma comida boa em casaa .Van : Eu juroo que amanhã eu levo uma marmiita da comida da minha mãe pra vs ..Ash : Voou esperaaar ! =DVan : Esperaa Sentadaa ! VAMOOS LOGOO ASHLEEY .Elaas saeem de casa ee vão pro colégio andandoo . na Porta diviinha quem tavaa ?Siim , eela .Van : Começeei o diia com uma imagem não muito agradavél neeh ash ?Ash : Poís éer neeh .. Fazeer o quêe ?Van : Veem , VAMOOS .Ash : Tãao apressadiinha porquee eein ?Van : Agente vaai chegaar 'Trasadaa .Ash : Maarcoou com o zaac fooi ?Van : Ashý , Acho qu éer vs que tah apaixonada poor ele .. Fale dele tooda hoora .Ash : Deeus me liivre , akelaa cooisa do olho azul ?Van : Belos pares de olhos azuiis .E entram na sala de aulaa .. tocoou pro intervaalo .. eles comeraam e depois foram pra aaula de novoo .Professor : Queriido aluunoos e caras alunas .. Queremoos avisaar que Amanhã iremoos para um resort fazenda passar 4 diias .. Tragam a autorização amanhãa .. Os coordenadores estaram entregando o comunicado na porta desta sala . Duvidas ?Van : Siim , éer .. Como vai seer a divisãao dos quaartoos ?Professor : Booa perguntaa , O Resort será reservado especialmente para vs .. então os meninos vão dormir no andar de baxio e as meninas no andar de cima .. Irão ter seguranças para que os meninos naum subam por andar das meninas e vice - versa .. Está Claro ?Van : Naaum , ee deve ter quantas pessoas num quartoo ?Professor : 4 Pessoas ..Zac : Naaum , peraí .. Homem vai ter que dormiir com .. Homeem ?Professor : Siim , Maais dúvidaas ? Nãao ! Continuando coom o assuntoo da matériia ..E continuoou a aulaa .. Quando a aulaa acaboou :Van : Eu , vs , a mon e a emma num quarto Faloow ?Ashý : Taah belezaa , Vô pra casaa .. Arrumaar minhas cooisas ..Todo muundo fooi pra sua casa e arrumaram a bagageem . ( uaau ! ) e dormiraam .No dia seguintee acordaraam e foraam se ajeitaar .. E depois sairaam de suua casa pro colégioo .Chegaram noo colégioo :Corbin : Gnete , parece que vs vão passar um mêes ! é só 4 ou 5 diaas !Van : Previniçãao ..Jared : Quee palavra é essa ?Van : Doo meu vocabulárioo .Chace : Sooh podiaa seer .Van ; HAHAHAHA 'Zac : Oii Vaan ;DVan : Oiie Zac .. ;DChace : Vamoos entrar geente ? taaão chamando o povo jaah . Foraam á caminho do onibuus , entregoou a autorizaçãao , ee se sentaraam .

Zac tinha se sentado e reservado um lugar paraa ..

Lindsay : Aiin , Brigada meeu amoor .

Zac : Que meeu amoor o que ? vaai chamar de meu amoor o seu ursinho de pelúciia , ee eesse lugar nãum é pra vs nãum ok ?

Lindsay : Tem o nome da coisinha aai ?

Van : Dá linceeçaa Lindsaay ?
Lindsay : Fooi soh falar nela que ela chegoou ..

Van : Nãum vai dar lincença nãum néer ? Poís ée , ook , eeu voou láh para trás , para as palavras que eu queria falar não sairem involuntariamente da minha boquinhaa liindaa ook ?

Ela saiiu e foi sentar lah atrás coom a aashley .

Ash : Aiin aamiga , vs é deeemaiis ! que foora com claasse eein ?

Foraam as populares láh atráas na maioor fofooca , dava pra veer néér ? eera a parte maais animada do ônibuus .

Chegaraam noo resort :

Van : Aiin que soonhoo ! Neem Acreditoo .

Ash : Poiis éer .

Todos da excurssão foram pro auditório do resort pra receber as informaçõees . eeram essas : Podiiam tomar banho de piscina , todo dia de noite iria ter feesta com DJ ee muitaas ooutras cooisas .

Van : Aiin , que maravilhaa .. vamoos noo quartoo ? ( gentee jah tava meio que de noite taah ? )

Ash : Jáah queer dormiir ?

Van : Ash , eeu voou madrugaar aquiee . Que historyya de doormiir .

Emma : Coom o zaac ?

Van : Emma , naaum pedii sua opiniãao .

Emma : Aiin , deesculpaa senhora da TPM ou com TPM .

Mon : Vamoos aali pertoo da piiscina , tem uum lugarziinhoo bem legal pra bootar as resenhas em diia .

Van : Aiin Monii , tuu é uum gênioo .

Elas foram pra esse cantiinho , ee começaram a falar cooisas .

Moni : Doona Vanessa , aagora eeu quero sabeer uma cooisa : Vc taah gamadaa no zaac neeh ?

Van : Haam ? Eu ? Ahh .. Euu , éer ..

Emma : Tah gaguejando mais que um gago falando a palavra paralele.. alguma coisaa .

Van : Aiin gente , claroo que noot !

Moni : ée bem eeu , que goosta delee .

Van : Boom , isso aai eeu jah nãaum seei .

Ash : Quee toscoo .

Corbin : Oii gentee .

Van : Aiin , Vamoos dormiir vamoos ?

Zac ; Sooh pke agente chegoou ?

Van : Nãaum , agente tah com sonoo mesmoo .

Zac : Doorme aaki no meucolo , depois eu te levo pro quartoo .

Ash : Aiin , que foofooo !

Emma : Shaau vaan . Vamoos Meniinaas .

Moni : Bate na porta taah qndo chegar lah no quarto ?

Van : Suaas amigaas FAALSAAS ! EEU ODEIOO VOCÊES !

Crobin : Aiin , Vamoos meninoos ?

Van : Quee é iissso gentee ?

Chace : Vamoo conversar laah em ciima .

Jared : Coom o meu apoooio .

Toodos fooram sooh ficaram zaanessa .

Van : PEERAÍI , GENTEE !

Zac: Deeixa eeles vaan , veem cáah , deita aaki no meu coloo .

Coom muita enrolação vaan deitoou ee fiaraam laah os doiis deitadoos vendo as estrelas . Depois elees se sentam e ficam se olhando .

Zac ; Vs é lindaa sabia ?

Van : Olha zaac eu tbeem Amoo vs , e sabee não voou negar , maais acho que fooi amor á primeira viista , oou amor ao primeiro reencontro , desde dos quartorze anos eeu sempre gostei de vs , quanto mais agora q agente tah de volta ,Vs pra miim se destaca eentende ? é como se tivesse o oceano e eu soh quizesse uuma gotiinha , se eu tivesse o céu e queresse apenas uma estrelas , como se eu tivesse o universo e querer apenas um planetaa ... É engraçado porque , quando eu beijo ou abraço ou algo assim , meu coração sente que quer estar assim pra vida tooda ,com vs é diferente sabe ? é diferente quando eu abraço o corbine quando eu abraço vs ..

Zac : Deeu vontade até de chorar aagoora , Brincadeeira .. eu naum me rendo rápidoo . Pra me livrar de uma vez por toda desse nó dentro da garganta e pro meu coração aquiie se sentiir feeliz , vs quer namorar coomigo ?

Van : Zaac Efron , Isso lah é uma pergunta que se faça pruuma mulher apaixonadaa ? É claroo que eeu aceitoo Zaac ! que peerguntaa , see vs naum tivesse perguntado logo , quem iaa perguntar eera eeu !

Zac : Aiin , que foofa minha namoorada .

Van : Vs é beem possesiivoo néér ?

Zac : Apenaas cuiido do que é meeu .

Van : Uaaau !

Se beijaraam , uum beijo doce , apaixonado , misturando suadade , sentimente , amor , emoçãao .

Zac : Te amoo .

Van : E eeu naaum , Taa boom aamor , vaamoos duurmiir senão vaão expusar agente daquiie .

Zac : Taah vamoos , aagora tem que fazer que nem no combiando , eu tenho que levar vs no coloo .

Van : Euu ssou pesadaa amoor .

Zac : faaz - me riir .

Zac pegoou ela no colo e levoou ela até o quartoo .

Van : Prontoo , Brigada aamor , Agente se vê amanhã no cafée da manhãa .

Zac : Boa nooite , TEE AMOO .

Van : Fala baaixo , taah tardee .

Zac : Até amanhã , Te amoo amoor , Beijoo .

Van : Beijoo .

Elees entraram e doormiiraam , as meninas e os meninos jah tavam dormindoo ... no café da manhaã : Noo outro diia :

Zac : Ash , Cadê aa van ?

Ash : Taah dormindo lah no quarto .

Zac : Taah valeeu , Vô aacordaar elaa .

Ele fooi acordar eela ... chegou no quarto soh tava a cebeçinhaa dela de foora . Ele se sentoou na camaa e botoou ela no coloo delee e começoou a dar beijinhos no pescoço deela .

Van : Aiin , que delícinhaa amoor . Boom diia .

Zac : Boom dia minha princesiinha , doormiiu beem ?

Van : Ahaam , ee acordeei muiito beem ..

Zac : Vamoos tomar cafée ?

Van : Vamoo .. vô sooh em arrumaar e agente vaai .

Elaa ficaa se arrumando e Zaac fica esperandoo ( oolha , riimoou .. maas apenas ignoore ) .

E aai Miinha Boazudaas ? Comoo vai seer o café daa manhãa ? COOMENTEEM BASTANTEE GENTEE ! EE OPINEEM TBEEM ! AAMO MUITOO VS !

Beijoos

By : Lariinha
quarta-feira, 3 de junho de 2009

Cap 6

Van : Naaum Zaac , espeeera .O Zac oolhoou para tráas .Taylor : Van , quee bom te encontraar , agentee vai apresentaar o trabalho áa professora logoo na primeeira aaula , vamoo ensaaiar ?Zac : éeh Vanessa , vaai ensaiaar coom o Taylor , que eu voou ensaiar com a Lindsay . Tchau .Van : Naum zaac , espeera .Taylor : Van , agente teem que ensaiaar .Van : Tayloor muda o discoo taah ? eeu sei que agente vai ensaiaar . naaum repetee mais isso ok ?Tayloor : Agente podee iir ?Van : Aff' Tayloor , vs ée tãao burro prumas cooisas ee inteligente para ooutraas , aaf meeu paai santiinho . Vaaam0 logoo seenãao eeu voou teer um treeco , jaah basta taar de TPM .Elees foram ensaaiaar . Depoois todoo mundo jáh havia ensaiado , tocoou e elees foram para a aulaa .Professor : Bom diaa aalunoos , Vamoos apresentar os trabalhos começando com Vanessa Hudgens e Taylor Lautner .Eles apresentaram e taal ee van doo mesmo jeitoo , morgadaa com akelee cliima .Professor : Parabéens , oo trabalho está ótimoo .Van : ée mais eeu naaum . ( faloou baiixo )Ninguém percebeeu , somentee uma pessoa que não deixa agente caiir nunca , que coloka noossos pés no chãao , que sabe mil maneiras para fazer agente riir , que nuunca fica chateada coom agentee . Nauum fooi o zaac , neem mon , neem cor , neem chace , foi a MELHOR AMIGA deela : Ash ( Gentee , eesse textiinho que eeu fiz falando sobre melhor amiga , naum fooi p aaa aash , fooi para aas meniinas que tem melhor amiga e que sabe o quanto é importante el nas nossas vidaas , Surpresa para my best friend no fiinal do capituloo . )Ash : Vaan , que fooi princesaa ?Van : Nadaa amigaa , tô sooh baixoo astraal .Ash : Aii van , eeu te conheço , isso naaum é baixo astraal , é vanessa hudgens supertriste . quue fooi ?Van : Vs teem poder de leer mentees , porque é exatamente isso .Ash : Oww , que fooi ?Professor : Hudgens e Tisdale conversem depois taah ?Ash : Professor agente pode iir toomar um aar , aa vanessa tah se sentiindo maal .Professor : Tah se seentindoo mal eeh vanessa ? ( tipoo : todoo mundo da classe oolhando p eela , poviinho curiooso eein ? shaushuashau' )Van : Naaum precisa naum professor .Professor : Maas vs naum é assim , Calmaa , deesde da hora do trabalho vs taah assim .Van : Nuum é nada naaum professor , pode continuaar a aula ( coemçoou a choorar dee um modoo discreto tah gente , tipasiim , oos olhoos dela se encheram de lágrimaas ) .Professor : Num quer contar o que fooi naum ?Van : Só Tristezaa professor , soomentee .Professor : Ashley , vaai tomaar uum ar com ela laah fora vaai , sooh volte quando estiver melhor viiu vanessa ?Van : ( Coom lágrimas nos olhos ) Taah professor , Brigadaa .Ash : Vamoos vaan .Elaas saaem da sala de aaula , ee vão conversaar láh perto de uum lago que tinha , nums bankinhos .Ash : Ahh jáah sei , oo motiivo para vs taar aassim soh pode seer AMOR .Van : Viraa essa booca praa láah , eeu eein .Ash : Vaan , falaa queem é o sortuudo quee conquistoou esse coraçãoziinhoo aai ?Van ; Aiin aash , nuum dah pra eesconder nada de tuu . quee Drooga .Ash : Fooi o Zaac nuum fooi ?Van : Claroo que naaum .Ash : Vaanessa quee fooi ? perdeeu a confiaança comigo fooi ?Van : Aiiin quee drooguiinha eein ? Claroo que naaum .Ash : Entãao se abree .Van : ée aash , ée o zaac , satisfeitaa ?Ash : Aiinda naaum , Porque vs tah chorando ?Van : Tah perguntando deemais viiu ?Ash ; Me responde soomentee uma perguntaa ?Van : Sooh 1 !Ash : Vs tah apaixonada por elee ?Van : Aiin , Tô .Ash : Poruqe cê taah assim ?Van : Essa jaah é outra perguntaa , vs sooh disse 1 perguntaa ook ?Ash : VANESSA !Van : Hoje de manhãa , eeu acordeei bem cedo , me trooqueei ee viim fazeer a atividade de biologia aaki . elee me viiu e veeio falar comigoo . Soh que aai o taylor chegoou ee o tadinho saiiu tãao abaladoo . Sooh que aai oontem noo intervaalo , elee se declaroou paraa miim aamiga , falou que tava paixonadoo por miim ee blá bláa .Ash : Se elee tah apaixonado por vs e vs poor elee ...Van : Naaum aash , elee tah extremamente decepcionado coomigo , poruqe eu " troquei " ele peloo Taylor , maais eeu naum troqueei eeu apenas resolvii fazer um trabalho coom ele .Ash : Maas tu se preciptoou , poorque eera para vs mostrar que vs eera foorte e conseguiaa fazer o trabalho com eles doois , mesmo oos dois se beijando , eeela ( lindsay ) deve tah se achando vitoriosa , porque conseguiu magoaar vs .Van : Maas eu naum conseguia veer o caara quee eu amo beijandoo outra .Ash : Aiin , vs coonfunde miinha cabeçaa .Van: Taah oks , eeu vou coonversar com ele hje taah ?Ash : OKAAY .Van : Comoo é boom ter uuma melhoor amigaa . Too muito maais aliviadaa .Ash : Podee contar comigoo Seempree , SEMPREE ! Voou seer toda ouviidos .Van : Brigada aash , vs nuum sabee o qnto é importante para miim .Ash : Vamoo voltar para aa aulaa ?Van : Vamoo .Elaas vooltam e ..Professor : Taah melhor vaanessa ?Van : Muitoo melhoor ( piscando para aa ash ) .Ash ; Vaai saber lah poorque neeh ?Van : Pooiis éeh , professor brigadaa . ( deeu um bjo na bochecha do professor , )Professor : Seeu remédioo : Ashley Tisdale , Remédio Aprovadoo .Van: Cooncoordo professor ,Elaas see sentaraam ee continuaaram naa aulaa , aa aulaa depois passou rápidoo , foram pro intervaloo , vooltaram p aa aulaa e fooram liberados para iir para casaa .Emma : Priima doo céeu , oo quee fooi aaquilo ?Van : Nadaa naaum eemmaa . Tristee sooh .Emma : Ficaa naum taah amoore ?Van : Brigada ..Elaas tinham acabado dee saiir da salaa , na frentee andandoo iiam corbin , zac , chace e jaared .Chaace : Olhaa quém estão viindo atráas . As Popularees .Mon : Oiee Guys .Ash ; Oii todoo mundo ..Van / Emma : Oiee .Van : Pizzaa .Emma : kkkkkkkk'Ash : Vaan , quer quee eu váah com vs para casaa ? doomiir laah ?Van : Queroo muitooo ! Muitooo !Ash : Taah eeu voou , maas teem roupa ?Van: Euu arrumo laah .Ash : Okaay .Van : Zaac , posso falaar com vs durante 2 minutiinhos , prometoo que naum voou tirar muitoo seu tempoo .Zac : Taah bom , Gentee , espera aai beleeza ??Corbin : Taah , agente eespeera .Van : Olhaa Zac desculpaa poor tudoo .zac : Quê ??Van : Deesculpaa .Zac : Desculpaar o quee ?Van : eeu toou aauseente com vs nuum éeh ?Zac : Naaum , naaum , eeu que toou .Van : Okaay , maais vs teem algo contra o tayloor ?Zac : Euu soh fiiquei meeio Abalado porque vs resolveeu fazer o trabalhoo coom ele .Van ; ahh taah , eeu tbem fikeei qndo vs fee com aa minhaa primaa , mas tudoo bem .Van / Zac : Amigos ?Van : Con certezaa .Zac : Pra Seempre .See abraçaam .Van : Boom , oo pessoal jaah deve tar loouco esperandoo .


Zac ; ée , boora vooltar .


Elees vooltam .


Emma : Quée que o casaal tava conversandoo ?


Zac : Tu eeh metidaa viiu ? Algueem aki por acasoo perguuntoou suua opiniãao emma ? allgueem lhe deeu a palavraa ?


Emma : Aiin , quee grosso .


Zac : Brincadeirinha eemma , Agentee foi conversaar sobre umas cooisas aai , que tava pendentes .


Ash : Huum , seei que coisas sãao essas .


Van ; Ashley Tisdale , naaum pedimos opiniões suaas . Faloow ?


Ash : Essse poovinho , essas duas cooisas aai , tem ignorãnciaa de soobra neeh naum ?


Chace : Gentee , eu tenhoo que iir .


Van : Jaah era para teer idoo .


Chace : Beem que elaa tah de TPM viiu ?


Van : Chace , Naum discuta coom a miinha TPM ..


Mon : Naaum diiscuta coom a TPM deela , pode acabar coomo ontem no almoçoo .


Chace : Xii é mesmoo . Shaau , tée amanhaa .


Chace fooi embora coom o Corbiin e aa moon .


Ash : Aiin , Emmaa vaamoos ?

Emma : Too esperando vs ..

Van : Eii tu nuum vaai dormiir lah eem casa naaum ?

Ash : Aiin éeh mesmoo .

Emma : Shaau ash , xaau priima .

Van / Ash : Xaau Emma .

Depoois ficaram ash , vaan e zac soziinhoos .

Ash : Xii , voo ficaar de veela .

Van : Calaaa a booca aashý .

Ash : Nuum é Naaum ?

Van : NAÃAO !

Zac : Peloo visto aas duas vãao comigoo neah ?

Van : Queem disse ?

Zac : Oush Vaan , Vs saai do colégio todo dia comigoo .

Van : Aiin éer mesmoo . Diisfarçaa ,

Zac : Aff' Maiinha .

Ash : Euu voou no caroo dessa cooisa ér ?

Van : Ash , deesha de seer chataa .

Zac : See num qiser iir , pode iir de taaxi , viiu ?

Ash : éer oo jeitoo neér .

Van : Vamoo .

Eles fooram entraraam no carro doo zac e foram para a casa dee van . chegaraam láah :

Ash : Vaan voou subiindo proocurando uuma rooupa flww ?

Van : Okaay .

Ash saaiu doo carro ee ficou sooh van e zaac .

Zac : Boom , atée amanhãa .

Van : Tée ,

Zac : Beijoo .

Van : Beijoo .

Van iia saiir do carroo , ee Zaac puxa seeu braço delicadamente ee a beijaa . 5 min maais oou menoos .
Van : Boom , éer , zacc , atée amanhãa , Obrigada , Booa noitee .
Zac : Shaau Vaan , Beijo , Boaa nooite .
Elaa entra e ele vaai emboora .
quandoo van entra eem casaa ash começa coom oos interrogatórioos .

E aai Lindoozas ? O que aa ash vai perguuntar tantoo ? Comenteem muitoooo ! Amoo muitoo vs !

Supreziinha para Melhoor Amiga :


Sooh passei aaki parea deeixar uum recadinhoo :
Obrigada por tudooo , pela força , pela amizade , pela confiança , pelas brincadeiras , pelas conversaas , poor me aturar , ( eeu sei too tirando muitoo seu tempo falaando coisaas da miinha vida ) pela paciênciia , podee contar comigoo sempre que precisar e sempre que naaum precisar , voou estaar SEMPRE doo seu ladoo , SEMPREE ! Mesmoo tandoo longe , vs sempre estará presente , Noo meu coraçãao jaah tem uum cantiinho separado especialmente para vs . esperoo que continueemoos assim , amigas para sempre ! Sexta - Feira eeu tava no colégioo e teve um amissa , especialmente para falar sobre amigos e amizade ee eu começeei a chorar porque miinha BFF ( nãoo sei se aiinda éer ) na vida real anda me excluindo e me evitandoo , ee começeei a chorar . Me lembrando de vs , de como seria bom se vs tivesse doo meeu ladoo . Veioo a Saudade , meesmo naum te conhecendoo . ee aii fiiz uma pequena comparaçãao : Existem os amigos Cometas e Estrelas : Os amigos cometas sãao os amigos que passam logoo , que nãum tem importãncia , que vão e voltam , oos amigos estrelas , eestão seempre aali , pro que deer e viier , sempre do nosso lado , brilhando e nos protegendoo .
Queem irá me daar um ombro amigoo quando eeu precisaar ?
E see eu Caiir ? Se eeu vacilar , quem irá me consolaar ?
A Melhor amiga !
Amigas simples estão ao meu lado quando eu estou certa , mais uma amiga verdadeira está sempre do meu lado , mesmo quando eu estou errada . Uma Amiga Verdadeira se a amiga está triste , ela ér aa única que percebee , see a amiga está maal , aa verdadeira amiga seempre tem ouvidos , mesmo que não ature as mesmas conversas .
A amiga sabe todos os segredos e nunca abre a boca , enfrentam o mundo mai sempre segurando a mão uma da outra . Ass amigas de Verdade Nuunca deixam a ooutra de ladoo , sempre deixa a ooutra como amiga principal , para serem melhores amigas , naum precisam ser grudadas , precisam ter afinidade e carinho uma pela outra , Gente , isso realmente saiiu do meu coração e expressa o que eeu tõ sentiindo , poruqe eeu estoou muito triste coom amiinha melhor amiga na vida real ( neem sei mais see ér ) Tbeem nãao sei se estoou tomando tempo de vs ... maais fooi muito boom desabafaar e saiibam que metade desse texto , tudoo o que eeu escrevii fooi para miinha BFF .
Mandiinha , Brigada poor tudooo , Tudoo mesmo , Esse texto ée exatamente comoo agentee . Vs é uuma amiga que relamente eeu pseei que posso contaar . Esse recadiinho é para vs ! Obrigada AMIIGA , Brigadaa Leitooraas , Euu fiiz eesse texto para minha BFF , maas fiiquem livrees ee se identifiqueem com esse texto coom as suas BFF's ..

Umm beijoo e comenteem .
By : Laraah .

sexta-feira, 22 de maio de 2009

Capitulo 5

O siinaal tocoou e elees entraraam na salaa .


Proof ° : Caros alunos , Hojee Nós vaamoos fazeer um trabalho eem trio , maas eem meus critérioos ook ? nadaa de comemoraçõees , eeu vou esccolheer o trioo .


Corbin : Mandaa a ver professoor !


Van : Coor , educaçãao maandou um beeijo p vs .


Corbin : Vaai a meerda vaan .


Proof ° : Seem discussõees , ee palavrooes eem sala de aaula naum viiu sr . Bleeu


Corbin : Okaay .


Prof ° : oos trios sãao :


1°Monique coleman , Ashley Tisdale e Jared Murillo .


2°Corbin Bleu , Chace Crawford e Emma Watson


3° Zac Efron , Vanessa Hudgens , Lindsaay Lohaan .


Van : Póó paraar profeessoor , eeu nuum voou fazeer trabaalho coom essaziinha aai naaum , Podee ir tiraando , poor favoor .


Lindsay : Aii vanessa , qee implicaancia comigoo , A tiia ginaa naum vaai gostaar disso eein ?


Van : Desdee de qndoo vs teem a veer comigoo e desde de qndoo vs sabe de q miinha mãe goosta oou naaum eein ?


Proof ° : Pareem vs duaas , vaao fazer o trabalhoo juntaas e prontoo .


Van : Aff 's ,. Muitoo Obrigadaa , eeu TINHA aacordadoo feliiz hjee ;


Elees se reuniraam na salaa ficaraam fazendoo o trabaalho .


Ash : Cooitada daa van eein moon ?


Mon : éeh , cooitadinhaaa .Coitaadiinha oo carambaaa , cooiitadoo doo zaac .


Jar : O qe teem o zaac genteem ?


Mon : Elaa fica mandando charminho p eele , eele soh falta caair duro .


Ash : Minhaa amiga ée DEEMAIS !


Noo grupo dee zac , vaan , e lindsaay :


Van ; Geeente , eeu naum too entendedendoo eesse troçiinhoo .


Zac : éee sooh vs peegar esse numerooziinho ee trazeer p cáah , vs acha o resultaado ,


Van : Maas acontecee qe esse ãnguloo é de 180° graaus , ele ée convexo , linha fechada simples ée um Poligoonoo !


( queem jaah estudoou isso , sabee comoo é uuma cooiisa irritante , principalmente qndoo o prof ° parecee o mr . Been )


Zaac : Isso .. Lindsaay , vs queer ajudar poor favoor ?


Lindsaay : Ajudaar o qe ?


Zac : A faazeer ..


Lindsaay deeu uum bjoo eem zaac , vaan ficoou se rueendo .Maas se conteeve .


Fooi no professor tiraar uuma dúviida , ee deixoou os " pombinhos " aa sós .


Tiroou a duviida e vooltoou p a meesa , onde estavaam .


Zac : Naaum foi nada qe vs tava pensando vaan .


Van : Euu naaum estoou pensando nadaa . Podeem contiinuar aai oo beijoo tava muiito quentee neeah ? ee eu atrapalheei , deesculpa mesmoo , podeem continuaar aai , eu faço o trabalhoo SOZIINHA .


Zac : Maass vaan .


Van : Zaac , paraaa , eeu faaço oo trabaalhoo , soh naaum veem me atrapalhaar .

Lindsay : deeixa zaac , minha rpima sempre fooi assim , nuum tem nada aa ver comigoo .

Van : Nadaa mesmoo , aiinda beem , soou muito melhoor . PROFESSOOR !

Profeessor : Seem grito por favoor Hudgens .

Van : Deesculpa , maas eu posso fazeer o trabalho coom o tayloor lautneer ? ele taah soziinhoo .

Professor : Muito bonitoo da sua parte seer solidáriia . Podee siim .

Van : Shaau Pombiinhos , boom trabalho p vs .

Zac : Vanessa , voolta aaki . Vs num vai fazeer com akel ..

Van : Coom o tayloor ? Voou sim . Byee .

Vanessa e Tayloor , fizeraam o trabalho juuntos e Zac E Lindsay tbeem , zac de 5 em 5 mintuos oolhava paara o trabalho de van e tayloor , morrendo de ciúmiinhoo . quandoo deu o toquee p o iintervaloo : Na porta da salaa .

Van : Taay , neem deu p agentee terminaar o trabalho agoora , que iir lah em casa hje de tarde para terminaar ? agentee faz numa booa .

Taylor : Ahh pode seer . dee 16 :00 ?

Van : Fechadoo . Laah em casa vilw ?

Taylor : Taaooks . Beeijoo .

Van : Beijoo .

depoois eela foii enconmtrar com o grupinhoo delaa .

Ash : Ir laah em casa aas 16 : 00 ? Muitoo estranho eein Vanessa Hudgenss ?

Van : Aiinn povoo , qee é , meeu amigo novoo , ele ée superleegal . Conheçaa elee . elee e akele amiguiinho dele , O Robert .

Mon : Euu naum sei de nothing , sooh seei que o zaac tah se ruendo .

Van : Ohh , My deear Friend , good maake foor heee .

Corbin : Vamoo coomeer ?

jareed : Vamoo , naum aguentoo oouviir fofocaa naaum .
Van : Issooo mesmoo vãao eembora , ngm chamoou vs akii naaum ;

Chace : Elaa tah de TPM ?

Van : SEE EU TIIVER ? VS NAAUM TEEM NADA , ABSOLUTAMENTE NADAA A VEER COM A MINHA PARTICULARIDADEE IINTIIMA .

Chace : Eh meelhoor eeu iir .

Van : AIINDA TAAH AAKI ? QUEER QUEE EU GRITEE MAAIS ? VAAI EMBOORA CHACEE .

Chace : Taah , jaah fuii .

Todoo mundo tava olhandoo para ela , poruqe relamente eeela gritoou muito altoo .

Van : QUE ÉE ? VS NUUM TEEM MAIS OO QUE FAZER NAAUM ? FIICAR ESCUTANDOO CONVERSAA DOOS OUTROOUS ?

Todoo mundoo continuava olhandoo :

Ash : Amigaa , elees naum estão escutando conveersa vs estáa simplesmente gritandoo .

Van : EUU ESTOOU COM TPM : TERRORISTAS PARA MATAAR . COOM TODOOS OS PROBELMAS DO MUNDOO , OO MUNDO SEE VIROOOU COONTRA MIIM HJEE . EENTÃAO SE VS QISEEREM AMANHÃ ESTAREEM VIVOOS , EEH MELHOOR VS VOOLTAREEM A FAZEER PO QUE ESTAVAM FAZENDOO OOK ?

Mon : Caalmaa vaan , vamoo tomar uum copoo d'aguua veem .

eels fooram toomar águua . ee tals .. qndo eela tava saiindoo do banheiro sozinha ( ée ela fooi no banheiroo depoois ) eencontra coom queem ? éée elee mesmoo .

Taylor : Oii Van .. ( ahaha , pegueei vs ! )

Van : O qee´ée tayloor meus hormoonioos naum estão nadaa bem hjee .

Taylor : Sooh p diizer , quee eu jah termineei o trabalhoo e amnhã agente sooh faz apresentaar .

Van : Muitoo OBG . Vss feez uma adolescente coom todo oss problemaas do mundo sorriiir novamenteee . Thankks .

Deeepois eela fooi andando noo corredoor oolhando p suua unha ( tiinha quebradoo , yuuck ) e see esbaarra eem queem ? siim , ele meesmo .

Van : Ahh .. Deescul ..AHH NAUM , beem feitoo , naaum peçoo desculpa , daah linçencaa ?

Zac : Vaan , pqe tuu tah fugiindo dee miim ?

Van : Naaum to fugiindo , sooh estoou me previniindo para naum machucaar - me outraa veez .

Zac : Maachucaar ?

Van : Hoomeens ' Vs saaum muitoo incensiiveiis .

Zac : Maachucaar em que seentidoo ?

Van : Maachucaar poor dentroo zaac , poor dentroo nuum orgãao chamadoo coraçãao . eeesse oorgãao qndo se prendee a uuma peessoaa e se acoostuma coom essa pessoa , ocorre uum fenomeno dentro dele chamado paixãao . ee qndo eesse processo ée " atrapalhado " pelaa pessoa queriida , eesse processo ée cortado o que acaba ferindo muitoo o coração , comoo uma flor que murcha , como o vidro que corta a pele , como uma garota apaixonada com o coração ferido , cortado aoo meio .

Zac nesse momentoo ficooou sem palavraas , apenaas deiixoou van passar e ficoou refletindo em casa palavra que van tinha dito , será que akilo realmente eera com ele ,éera relamente uum aindireta p eele ? eenfiim , ele tava confusoo sem palavraas , sentiiu um grande aperto neesse orgão chamado coraçãao . aas palavras de van realmente mexeeram coom zaac .

aa aulaa acaboou e elees fooram cada uum para seeu quarto ( elees escolhiiam se queriam dormiir em casa ou na faculdade , nesse diia as meninaas e oos meninoos combinaram de doormir na facuul . cada uum no seu quarto é claroo ) aas meniinas ficaram conversandoo e van fooi dormiir . mesmoo coom zaac . Noo outroo diia , Vaan acordoou muito cedoo , se ajeitou ee fooi fazer umas ativiidades que tinha para casa nuu m jardiim da facul , nuuma meesa . coom um pedaço zaac acorda tbem see arrumoou e fooi andaar pela facuul , qndoo vê uuma garotaa sentadaa na meesa , reconhece que eera vaan , fooi láah :

Zac ; Vaan ? Cedoo acordadaa ?

Van : Aii que suusto , Assim zaac , eeu estou ocupadaa , vs podee falaar comigoo depoiis ?

Zac : Naaum eeu tenho que falaar agoora , oou melhoor fazer agora senãao eu naaum vou consiguiir viveer meeu dia hje .

Zaac deeu um beijo eem van , uum beiijoo relamente apaixonadaa cheio de emoçoõees , saudaddee , paixãao e sentiimentoo quee respondeeu todas as dúvidaas de vaan .

Van : Entãao ..

Zac : ée Vaan eeu te amoo , Deesde doo primeiroo momentoo , desde daa adolescenciia , vs fooi emboora e tiinha perdidoo as chancees com vs , pelo menos era isso que eu pensavaa , qndo vs chegoou essa paixão chegoou mais foorte ,eeun naum coonsigoo deixar de te amaar , cada tocquee seeu , casa beijo , cada abraçoo , cada olhaar , meeu coraçãao sabe quee elee está presoo aa uuma garotaa , soomente uum garotaa , que sabee fazeer ele tremeer , pulaar de alegriia e bateer mais foorte .somentee uma garotaa sabe me fazeer feliiz , somente eesssa garotaa me ensinoou o verdadeiroo sentidoo da palavra aamoor , tenteei procurar no dicionárioo , Maas nada correspondeeu , acheei o significado dessa palavra eem uum lugaar , maas naao no dicoona'rioo , eem uuma pessoa .. uumaa garota quee cuida de miim coom todoo amoor e cariinho , por mais que eeu tentee , naaum consigoo esuqçeer um beijo seuu , oo gostoo da tuua boca fika no meeu lábioo , naaum consigoo esqueçeer vs . Te amoo .

Van : Maas ..

Zac : Naaum vaan , naaum precisaa falaar mais nada , apenaas vs teer escutadoo isso jah valeeu a penaa . Boom é isso , Boons estudoos e deesculpa see atrapalheei .

Elee ia saindoo mas elaa falaa :

Van : Naaum zaac , Espeera .

E aaai galeriinha ? oo que vaai aconteceeer ?? Comenteem BASTANTEE , ee obrigadaa minhas caraaas leitooras pelo cariinho , peloos comentárioos esse blog e essa histoorya naaum seriãao nada seem vs . Beijaãaao .

By : Lariinha