sexta-feira, 17 de julho de 2009

Capítulo 10

No ootro diia jáar eera oo diia pra vooltar pra caasa ..


Van : Affê meeu saanto criisrto isso aquie paasou maiis ráapido qe uum iinteervalo de 20 miinutos .


Ash : Aleegriia de poobre dura poouco .


Van : Eu nãao faalei eem pobreeza aashý .


Ash : éera pra eencheer teeu saaco aabuso .


Van : E eencheeu meesmo ;.


Zac : oii mõor .


Van : OEE :D


Zac : Toou cõom sooniinho .


Van : Ount , vooc doorme no meeu coolo no ônibus .


Zac : Eu vou do seeu laado ?


Van : Vooc aachou qe iia do laado de qeem , da liindsaay ?


Zac : Deeu me liivre .


Van : Ruun , seei .


Zac deeu um seelinho eem vaan ..


Zac ; Tee aamo ciiumeenta .


Van : Ciume , eeu ? HAHAHAAH ' vooc aacordoou meeio nooiado , beebãdo oou o qe eein zaac ?


Zac : Eu aacoordeei muiito beem , oobrigaado .


Van : Jáar seei , vooc eengoliiu minhooca , daas piiores ?


Zac : Vaan ,


Van : EU NÃAO EESTOU COOM CIÚME !


Zac : TPM ?


Van : Ahaam ..


Zac : Tchaauziinho .


Van : AAAAAAAFFÊ , poorqe niinguéem goosta de miim , qndo eeu toou de TPM ? neem meeu naamoraado , maiis eeu fiiz o qe de eerrado paai ? Ash ?


Ash : HMM ,


Van : Eu fiico chaata de TPM ?


Ash : Num voou meentiir néer , fiica piior qe um búfaalo .


Van : Mon ?


Mon : Ouunt , cooitadiinha aashyý ..


Van : AAAAAIN , peelo menoos uma seer viiva goosta de miim na TPM ..


Diretora : Vaamos parar de falaar soobre esses assuntos assim ee entrar no õnibus ?


Mily : AAH ' claaro , jáar eestava na hoora !


Van : Mily !


Mily : eeu nãao faalei naada vaane .


Ash : Van , vaan , vaan ( baatendo no braço deela ) .


Van : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH , isso doooi aash .


Ash : Olhaqe gaato !


Van : Ahh , pra isso vooc qe miinha aajuda néer ?


Ash : aain van , poor faavor .


Van : O qe eeu nãao faaço pra vooc néer ?


Ash : Ouunt , eeu tee aamo beestý , thaanks .


aa vaane fooi láar no mooçiinho , ee faaloucom eele .


Van : éer .. coom liiceença ?


XxX : Siim ?


Van : éer qe a miinha aamiga , qeria seentar e nãao teem lugaar pra eela , eela poderiia seentar aaqui ?


XxX : Claaro , Claaro !


Van : VEEEM AAASHÝ !


Ash : Briigaadiinha vaan :D


ee aash ee oo cariinha láar fiicaraam coonveersando .


coom zaanessa :


Zac : Qeem éer aqelee kra ?


Van : A aash aachou eele boonito ee peediu pra eeu falaar com eele .


Zac : Ela num teem veergonha nãao , ficaar mandando a naamorada dos ooutros , pra faalar com um cara qualqeR ?


Van : Deepoiis a ciiumeenta soou eeu ..


Zac : Eu nãao soou ciiumeento , aapenas cuido do qe peertence áar miim .


Van : HMM , ee eeu peertenço áar vooc ?


Zac : Voc mora no meeu cooraçãao , eentãao vamoos diizeer , vooc peertence a miim siim :D


Van : Eu jáar disse qe tee aamo ?


Zac : Hurun , maais éer sempore booum oouvir noovaameente :D


Van : Eu tee aamo !


Zac : Eu aamo maiis , neem veem .


Van : Ageente vaai faazer o qe qndo cheegar eem L.A ?


Zac : Eu voou fiicaar coom vooc :P


Van : Vaamos láar eem caasa ? voc precisa coonheceer miinha mãae ee iinfeliizmeente miinha iirmã , vooc aproveeita e aalmoça láar :D


Zac : Voou coonheceer miinha sogriinha e miinha cunhaada ,


Van : Qe cute .


Zac : Qee gaay aamr ,


Van : Affê ,


Atéer qe fiim , eeles chegaaram eem L.A , na eescola ..


deesceraam do ônibus ee ..


Ash : Voocs vãao pra oonde aagora ?


Van : Eu ee oo zaac vaamos láar pra caasa .


Ash : Ageente maarca de se veer a nooite ?


Zac : Hurun ,


Van : Beeijo na buunda e atéer seegunda !


Zac : TAARADAA !


Van : HOHOHOHOHOH ¹²³


elees se deepediraam ee zaanessa eentrou no carro de zaac , cheegando na caasa da vaane ...


Zac : Vaan , sua mãae vai goostar de miim ?

Van : Claro qe vaai bobiinho ..

Zac : Maiis ee seeu paai ?

Van : Poide fiicaar tranquilo , meeu pai éer divorciado da miinha mãe , eele vive viiajando , ( cai uma lágrima ) .

Zac : Ouun t, mõor , deesculpa .

Van : Seem porbleemas :D

Van : MÃAAAAAAAAE ?

Gina : FIIILHAA , vooc cheegoou :DDD

Van : Nãao mãae , eeu soou uma miiraageem :D

Gina :Teeu paai liigoou , acaboou de cheegar da eespanha :/

Van : HMM , AAAAAAAAAAAH ' eele chegoou , UHULEES ,AAAHAN .

Gina : Meenoos fiilha ..

Steella : Vaane , eeu toou usaan.. QUEEE GAATO MEEEU !

Van : Eu nãao Acreediito , STEELLA TEEODORA HUDGENS ! .

Stella : Mãae , soocorro !

Van : Miinha blusa faavoriita , AAAAAAAAAAAH ' veeem cáar suamagreela ...

Gina : Vaanessa , paare .

Van : Mãae , eela peegoou miinha blusa !

Gina : Stella , tiire a blusa ee dê pra a vaane .

Stella : Eu voou tirar , maas vaane , qeem éer eesse ? UAAU , eeu toou qase morrendo .

Van : Tiira oo oolho bls sua maagreela ?

Zac : Soou oo zaac , tudo beem liinda ?

Van : Affê , eele aainda dáar cabimeento . seei nãao ..

Stella : "Ciiumeenta , paara de sser tãao ciumeenta , desse jeeito nem um assolã aagueenta " OIII ZAAC ( Coom os oolhos brilhaando ) nossa , qe oolhoos .

Zac : Briigada liindinha .

Stella : Vooc éer o qe dessa aaí ?

Van : Elee éer MEEU naamoraado , MEEEU , oouviiu ?

Stella : O qe vooc viiu neela ?

Van : Nãao liga nãao mõor , eela éer meeio aanoiaada / aanormaal , saakas ?

Zac : O qe eeu vii neela ? HM , eela éer liinda , leegal , siimpática , inteligeente .. Xii steel , eeu voou passar aa taarde aaqui .

Stella : Elee me chaamou de steeel , AAAAAAAAAAAIN *------* Qee foofo !

Gina : Prazeer zaac , giina !

Zac : Praazeer éer meeu doona giina !

Gina : Sóor Gina , zaac !

Van : Ele num éer tudo mãae ?

Gina : éer , fiilha , eeu toou muiito feliiz , voocs sãao tãao fofiinhos juntos ..

Van : Teem o qe pro aalmoço maanhê ?

Gina : Esfoomeeada !

Stella : MÃAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE , OO PAAI TÁAR AQI !

Gina : Qeem ?

Stella : Meeo paai , paai da vaan , seeu ex-maarido .

Gina : O greeg ?

Van : Nãao , o braad pitt *-*, mõor, meeu paai chegoou .

Zac : Owwn paai , me proteege .

Van : Eu te proteejo , mõor , nãao reesponde aas peerguntas idiotas deele nãao , eele éer muiito eengraçaado eem teentar seer eengraçaado saakas ?

Zac : RSRSRSRSRSRS .

Greg : Oi Steel .

Stel : Oii paapis .

Greg : Vaaný .

Vaný : Oii paapiis .

Gina : Oi greg .

Greg : Oii giina .

Greg : Oii rapaaz , tudo beem ?

Zac : Oii , tudo siim ee coom o seenhoor ?

Greg : O seenhor táar no céeu rapaaz .

Van : PAAAAAI , éer meeu naamoraado ?

Greg ( eengoliu seeco ) : Naamoraado ? coomo assim naamoraado ?

Van : Paai , qeerido , quaantos aanos eeu teenho ?

Greg : 20 ué .

Van : Estaamos eem qe séeculo ?

Greg : Pleeno séeculo 21 .

Van : Eoqe isso se reeesume ?

Greg : QE ÉER MUIITO CEDDO , PRA VOOC NAAMORAR , miinha fiilha ..

Van : Paaaiziinho , cheega .. vooc táar coom foome , éer isso .

Greg : Tudo beem rapaaz ?
Zac : Tudo siim ee vooc ?
Greg : Peerfeitamente beem ,
Gina : Beem , vamoos coomeer néer ?
ee eeles coomeraam ,ee teerminaraam ( AAH ' claaro :P)
Van : Mãae , eeu voou subiir , veem mõor .
oos doois subiiaam e fooraam pro quaarto dee vaan .
Van : Mõor , deesculpa , meeu paai éer muiito exageraado .
Zac : Naada aamor , eeu eentendo .
Van : Euu tee aamo muiito saabia ?
Zac : Uhuun ,
Zaac puxoou vaan peela ciintura ee deeu um beeiijaço neela ..oo beeijo fooi fiicaando qeente ..
Van : Nãao , zaac , aqê nãao !
Zac : Ouunt , deesculpa .
Van : Prooblema nãao !
Zac : Liinda , eeu voou iindo .
Van : Nãao ..
Zac : Eu teenho qe falaar com a miinha mãae .. eela qeria falar coomigo .
Van : Aiin , chaato !
eeles deesceeram ee fooraam se despediir .
Zac : Tchaau doona giina , tchaau seeu greeg , fooi um praazer .
Gina : Tchaau meeu qeriido , o prazeer fooi nosso .
Greg : Tchaau meeu rapaaz , maiis eespera um pouco , vooc aama meesmo a miinha fiilha .
Zac ( eele olhou pra vaan ) : Siim , muiito seu greg .
Greg : Muiito beem , goostei de vooc .
Stella : Tchaaaaau liindo !
Van : Paaaaaaaiê , oolha aa stella .
Greg : Se reesolva coom eela .
Van : Affê .
Zac : Tchaau Liindinha .
Van : Vem , eeu te deeixo na poorta .
Zac : Tchaau aamr , aagente aainda se veer hooje ?
Van : Nãao seei mõor , meeu paai chegoou e taal's , maiis eeu te liigo .
Zac : Tudo beeem néer ..
eeles se beeijaraam e zaac fooi eembora .

domingo, 5 de julho de 2009

Capítulo 9 - Van

hmm , tudoo beem , eeu peerdoeei aaquele chaato , maiis ele nuum tiinha nada dee fiicaar beeijaando aa Liindsaay néer ? maas ooks , eeu tou mee aaruumando :)
praa feesta dee hoje áar noooite .
Ash : VAAAAN !
- eeeu ,
Ash : Veestido curtoo oou loongo , veermelho oou preto ? aaaaaaaain !
-Seei naao viiss ,oolha praa essa oocasiaao eeu voou dee caalca skinny .!
Ash : Huruum , skinny , coom ceerteeza ! tee aamo vaane !
Emma : Agentee taar proonta viiu vaan ee aash ?
-Okks !
Ash : Vaane , eeu toou proonta ee vooc ?
-Hmm , proonto .
Ash :Uhuules miinhaas Caats vaamoos aabafaar !
Mon : Meenoos aash !
Emma : Agentee taar preecisaando mooni ,
-Vooocs ! eeu teenho meeu gaato jáar !
Ash : Hohoho `eestraaga praazerees !
Mon : Oww genteem , vaamoos logoo ?
- Cooncoordo mooni , vaamoos cluube daa luluziinha ,
Emma : Vaane , isso éer maiis velho que eeu ,
- Dáar no meesmo , gentee eu queroo daancaar !
Uhuulees , se naao iaa seenaao fosse eeu , agente iaa nunquiinha , siimplesmeente agente chegou coomo see fosse aas meeninaas maalvaadas , todo mundo oolhou pra aagente quando aagente cheegou , ee agente ? see aachandoo claaro , boteei a Liindsaay no chaao !
XxX : a Vaanessa éer muiito goostosaa meeu ,
Tipoow , falaraam isso , ee oo zaac tava beem peertiinho .. ee pra variaar veenho logoo falaando coomigo .
Zac : Oii moor ,
- Oii Liindo , táar gaato viiu ? caaprichoo eein beem ?
Zac : uuhuum , muiito oobrigadoo .\
- Jáar táar bebeendo aamr ?
Zac : Vou bebeer pouco , proometoo !
-Achoo boom !
Zac : Agoora , eeu quero um beeijo .
- Vaai fiicaar quereendo pooruq ..
elee meebeeijoou , quee noossaseenhoora !
Zac : Voou fiicaar quereendo éer ?
- Atreeviido , Euu permitii ?
Zac :HAHAHAH `eeu preeciso dee peermissaao pra beeijaar MIINHA naamorada aagoora eer ?
- Olhaa elee possessiivoo , tbéein soou MEEU naamoradoo :)
Zac : Olhaaa eela possessiiva !
- Aiin aamoor , temurubu !
Zac : áar éer verdade , teem muiito urubu meesmo , maaiis eeu soóor oolho praa um urubu , vooc !
- Amoor , táar me chamaando dee urubuu ?
Zac : Claaro quee naao gaata ,]
- Mee reespeeite aamoor , fiica me chamaando como se fosse uma quaalqueer ,\
Zac : Maais vooc éer miinha Gaata .
- Amoo vooc ( ee beeijeei ele , oown hoomem baao ) .
Chace : Oii Vaane !
- Oii todoo mundoo ! neem tiiha viisto voocs !
Corbin : Deeu pra peercebeer !
Zaac : Vaamo aali aamoor ?
- Onde ?
Zac : Mee seegue !
Ash : Seei naao viss !
e eeu fuii néer nesse caanto ee era beem reseervadoo ,
Zac : Agoora , eeu posso naamorar coom vooc eem paaz >:)
- Naao, aamoor .. nuum faaz isso coomigoo naa ..
siim , ele mee beeijoou .. ee agente fiicoou laar se agarraando ,
Zac : Vaamoos proo meeu quaarto ?
-Naao poode !
Zac : Niinguéem vaai veer !
- aah , vaamoos ssiim !
eeu iia peerdeer cristiinho paai ? ee láar fooi agentee , proo quaarto delees !
aagente chegoou áar ele comeecou a me beijaar ee taals , fooi fiicaando maiis queente , noo meeiodee aamoor , paaixaao , cariinhoos, beeijoos ee abracoos eu me eentreegueei áar ele ee trees pontinhoos ..
deepoois ..
- Vooc éer loouco , eeu tee aamo taanto !
Zac : Poor vooc eeu faasso tudo , aamo vooc !
eebeijeei ele .
- vaamoos desceer aamr , taao estranhando nossa deemoora ,
Zac : Aáah náao , táar taao boum aquiie ,
- Eu vooc peensa quee eeu toou achandoo ruiim ? Maaiis éermeelhoor meeu liindo .
Zac : Aiin táar booum , vaamoos ssiim .
aagnte botoou aa roupa , ee naao tomou banho neem nada , eeu fikeei morrendo de nojoo dee miim , maaiis éer oo aamoor néer gentee ? e aagente deeceeu ..
Ash : Deemoraraam pooke ?
- Deeisha aagente seer feeliz aamiga , agente tava daando soor umaas vooltaas .
Chace : Umaas vooltaas .. seei .. soor se foor na camaa néer , aai eeu acho quee voocs deram muiitaas voltaas .
- Calaa aa booca chaacee !
Chace : :X
- Meelhoor ,\
elees ee eeu tavaam seentandoos numa meesa , naas cadeiraas, elees fooraam daancar ee eeu fikeei no colo doo zaac , sooziinha coom ele naa meesa ,
- Agoora , eeu fqueei peensaando comoo eeu te aamo , ee como miinha viida seeria seem vooc aamr ,\
Zac : Eu reealmente naao seei o que seeria dee euziinho aaquiie seem a miinha boaazuda !
eeu deei uma leve tapaa naaas costas deele ee faleei :
- Amoor !
Zac : Queem maanda vooc seer goostosaa aamr ?
- Ahh , vooc tbeein ér ook ?
Zac : Ahhéer ?
- Huruum ..
ee elee me beeijou , umbeeijo totalmeente roomaanticoo, naao queriia saiir dele nunca , uma sensacaao apaaixonante , cheeia de sentimentoos ee aamoor , booum , naao me peerguntee quantoo teempoa gente ficoou se beeijando que eeu naao faasoo a minimaa idéeia !
- Tee aamo !\\
Zac : Euu aamo maais ! u.u
- Naao !
Zac : Siim ! tee aamo maiis quee aa miim meesmoo saabia ? miinha Tudaa !
- miinha tudaa ! aadoreei amr ! meeu tudaao , eeu soou apaaixonada poor vooc ! paaishooniite (maandiinha s2 ) (L
Zac : Tb aamoor !
- Jaaar viiu a lindsaay ?
Zac : Praa quee ? praa sujaar essa viisaao liinda que eu too veendo ?
- Elaa taar se achaandoo , taar dandoo eem cima dee vooc , jaar percebeeu ?
Zac : Jara taar coom ciumee ?
- Euu ? coom ciiume ? MAAGIINA zaac ! éer , eeu coom ciuume ? seei ..
eeu coom ciiume ? daa liindsaay , neem eem sonhoo ! queero diizeer , neem em pesadeelo ! aqueela cooisa seem noome ! naao identificaaada !
eeu soor seei que elee faaloou no meu ouviido ,
Zac : Vooc fiica maais liinda coom ciiume saabia ?\
- Owwn aamr , poke vooc seempre faaz isso ? fiica mee moorgaando .
Zac : Poorke eeu tee aamo , ee soor teenho oolhoos pra vooc !
- ee que oolhoos eein ? eeu queroo eeles praa miim ! eeu seempree soonheei eem teer olhoos aazuiis , ee meu namoradoo teem olhoos azuiis , pke vooc teem que seer taao peerfeeito eein ?
Zac : Amoor , voou aali .
- Ok , Voolta loogo .. Beeijo
Zac : Beeijo .
eelee aainda mee deeixa looukaa ! meeupaai, meeusantocristoo .\
Zac : Voolteei ,
deepoiis agente fooi dancaar e depoiis cada um fooi pro seu quaarto doormiir , fooi uma nooite peerfeeita !Deesculpa

GEENTE , nãao ér capítuloo nãao !
Viim pediir deesculpa , poor nãao poostaar esses diias ..
ér poorque comoo eu teenho 4 bloogs , nãoa dáar pra administrar diireeito tudo eentãao , eeu voou faazendo caada capítulo de cada blog aos poucos ,
ee gentee , ooutra cooisa sãao oos comentárioos , na miinha opiniãao , nãao seei se estoou seendo muiito cobradoora , maiis aantes viinham 10 ou 8 comentárioos eem 2 diaas ! ee aagora praa viir 5 comentaarioos demoraa 3 diias ! naao seei se ér a historý q táar ruiim , maiis see tiiveer gente , aavisa quee eu mudoo oou apagoo a historý ook ?
eesperoo que mee entendãao poor nãao estar postandoo ee por pediir maais comentáarioos , maaiis coom todoos os diireiitos , vocs poodeem me daar tapaas na cara , elogioos , oo q voocs qisereem ooks ?
Obrigadaa miinhaas Liindaas .
Beeijoos , eesperoo que reaalmente eentendaam !
aamo voocs !