sexta-feira, 17 de julho de 2009

Capítulo 10

No ootro diia jáar eera oo diia pra vooltar pra caasa ..


Van : Affê meeu saanto criisrto isso aquie paasou maiis ráapido qe uum iinteervalo de 20 miinutos .


Ash : Aleegriia de poobre dura poouco .


Van : Eu nãao faalei eem pobreeza aashý .


Ash : éera pra eencheer teeu saaco aabuso .


Van : E eencheeu meesmo ;.


Zac : oii mõor .


Van : OEE :D


Zac : Toou cõom sooniinho .


Van : Ount , vooc doorme no meeu coolo no ônibus .


Zac : Eu vou do seeu laado ?


Van : Vooc aachou qe iia do laado de qeem , da liindsaay ?


Zac : Deeu me liivre .


Van : Ruun , seei .


Zac deeu um seelinho eem vaan ..


Zac ; Tee aamo ciiumeenta .


Van : Ciume , eeu ? HAHAHAAH ' vooc aacordoou meeio nooiado , beebãdo oou o qe eein zaac ?


Zac : Eu aacoordeei muiito beem , oobrigaado .


Van : Jáar seei , vooc eengoliiu minhooca , daas piiores ?


Zac : Vaan ,


Van : EU NÃAO EESTOU COOM CIÚME !


Zac : TPM ?


Van : Ahaam ..


Zac : Tchaauziinho .


Van : AAAAAAAFFÊ , poorqe niinguéem goosta de miim , qndo eeu toou de TPM ? neem meeu naamoraado , maiis eeu fiiz o qe de eerrado paai ? Ash ?


Ash : HMM ,


Van : Eu fiico chaata de TPM ?


Ash : Num voou meentiir néer , fiica piior qe um búfaalo .


Van : Mon ?


Mon : Ouunt , cooitadiinha aashyý ..


Van : AAAAAIN , peelo menoos uma seer viiva goosta de miim na TPM ..


Diretora : Vaamos parar de falaar soobre esses assuntos assim ee entrar no õnibus ?


Mily : AAH ' claaro , jáar eestava na hoora !


Van : Mily !


Mily : eeu nãao faalei naada vaane .


Ash : Van , vaan , vaan ( baatendo no braço deela ) .


Van : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAH , isso doooi aash .


Ash : Olhaqe gaato !


Van : Ahh , pra isso vooc qe miinha aajuda néer ?


Ash : aain van , poor faavor .


Van : O qe eeu nãao faaço pra vooc néer ?


Ash : Ouunt , eeu tee aamo beestý , thaanks .


aa vaane fooi láar no mooçiinho , ee faaloucom eele .


Van : éer .. coom liiceença ?


XxX : Siim ?


Van : éer qe a miinha aamiga , qeria seentar e nãao teem lugaar pra eela , eela poderiia seentar aaqui ?


XxX : Claaro , Claaro !


Van : VEEEM AAASHÝ !


Ash : Briigaadiinha vaan :D


ee aash ee oo cariinha láar fiicaraam coonveersando .


coom zaanessa :


Zac : Qeem éer aqelee kra ?


Van : A aash aachou eele boonito ee peediu pra eeu falaar com eele .


Zac : Ela num teem veergonha nãao , ficaar mandando a naamorada dos ooutros , pra faalar com um cara qualqeR ?


Van : Deepoiis a ciiumeenta soou eeu ..


Zac : Eu nãao soou ciiumeento , aapenas cuido do qe peertence áar miim .


Van : HMM , ee eeu peertenço áar vooc ?


Zac : Voc mora no meeu cooraçãao , eentãao vamoos diizeer , vooc peertence a miim siim :D


Van : Eu jáar disse qe tee aamo ?


Zac : Hurun , maais éer sempore booum oouvir noovaameente :D


Van : Eu tee aamo !


Zac : Eu aamo maiis , neem veem .


Van : Ageente vaai faazer o qe qndo cheegar eem L.A ?


Zac : Eu voou fiicaar coom vooc :P


Van : Vaamos láar eem caasa ? voc precisa coonheceer miinha mãae ee iinfeliizmeente miinha iirmã , vooc aproveeita e aalmoça láar :D


Zac : Voou coonheceer miinha sogriinha e miinha cunhaada ,


Van : Qe cute .


Zac : Qee gaay aamr ,


Van : Affê ,


Atéer qe fiim , eeles chegaaram eem L.A , na eescola ..


deesceraam do ônibus ee ..


Ash : Voocs vãao pra oonde aagora ?


Van : Eu ee oo zaac vaamos láar pra caasa .


Ash : Ageente maarca de se veer a nooite ?


Zac : Hurun ,


Van : Beeijo na buunda e atéer seegunda !


Zac : TAARADAA !


Van : HOHOHOHOHOH ¹²³


elees se deepediraam ee zaanessa eentrou no carro de zaac , cheegando na caasa da vaane ...


Zac : Vaan , sua mãae vai goostar de miim ?

Van : Claro qe vaai bobiinho ..

Zac : Maiis ee seeu paai ?

Van : Poide fiicaar tranquilo , meeu pai éer divorciado da miinha mãe , eele vive viiajando , ( cai uma lágrima ) .

Zac : Ouun t, mõor , deesculpa .

Van : Seem porbleemas :D

Van : MÃAAAAAAAAE ?

Gina : FIIILHAA , vooc cheegoou :DDD

Van : Nãao mãae , eeu soou uma miiraageem :D

Gina :Teeu paai liigoou , acaboou de cheegar da eespanha :/

Van : HMM , AAAAAAAAAAAH ' eele chegoou , UHULEES ,AAAHAN .

Gina : Meenoos fiilha ..

Steella : Vaane , eeu toou usaan.. QUEEE GAATO MEEEU !

Van : Eu nãao Acreediito , STEELLA TEEODORA HUDGENS ! .

Stella : Mãae , soocorro !

Van : Miinha blusa faavoriita , AAAAAAAAAAAH ' veeem cáar suamagreela ...

Gina : Vaanessa , paare .

Van : Mãae , eela peegoou miinha blusa !

Gina : Stella , tiire a blusa ee dê pra a vaane .

Stella : Eu voou tirar , maas vaane , qeem éer eesse ? UAAU , eeu toou qase morrendo .

Van : Tiira oo oolho bls sua maagreela ?

Zac : Soou oo zaac , tudo beem liinda ?

Van : Affê , eele aainda dáar cabimeento . seei nãao ..

Stella : "Ciiumeenta , paara de sser tãao ciumeenta , desse jeeito nem um assolã aagueenta " OIII ZAAC ( Coom os oolhos brilhaando ) nossa , qe oolhoos .

Zac : Briigada liindinha .

Stella : Vooc éer o qe dessa aaí ?

Van : Elee éer MEEU naamoraado , MEEEU , oouviiu ?

Stella : O qe vooc viiu neela ?

Van : Nãao liga nãao mõor , eela éer meeio aanoiaada / aanormaal , saakas ?

Zac : O qe eeu vii neela ? HM , eela éer liinda , leegal , siimpática , inteligeente .. Xii steel , eeu voou passar aa taarde aaqui .

Stella : Elee me chaamou de steeel , AAAAAAAAAAAIN *------* Qee foofo !

Gina : Prazeer zaac , giina !

Zac : Praazeer éer meeu doona giina !

Gina : Sóor Gina , zaac !

Van : Ele num éer tudo mãae ?

Gina : éer , fiilha , eeu toou muiito feliiz , voocs sãao tãao fofiinhos juntos ..

Van : Teem o qe pro aalmoço maanhê ?

Gina : Esfoomeeada !

Stella : MÃAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAE , OO PAAI TÁAR AQI !

Gina : Qeem ?

Stella : Meeo paai , paai da vaan , seeu ex-maarido .

Gina : O greeg ?

Van : Nãao , o braad pitt *-*, mõor, meeu paai chegoou .

Zac : Owwn paai , me proteege .

Van : Eu te proteejo , mõor , nãao reesponde aas peerguntas idiotas deele nãao , eele éer muiito eengraçaado eem teentar seer eengraçaado saakas ?

Zac : RSRSRSRSRSRS .

Greg : Oi Steel .

Stel : Oii paapis .

Greg : Vaaný .

Vaný : Oii paapiis .

Gina : Oi greg .

Greg : Oii giina .

Greg : Oii rapaaz , tudo beem ?

Zac : Oii , tudo siim ee coom o seenhoor ?

Greg : O seenhor táar no céeu rapaaz .

Van : PAAAAAI , éer meeu naamoraado ?

Greg ( eengoliu seeco ) : Naamoraado ? coomo assim naamoraado ?

Van : Paai , qeerido , quaantos aanos eeu teenho ?

Greg : 20 ué .

Van : Estaamos eem qe séeculo ?

Greg : Pleeno séeculo 21 .

Van : Eoqe isso se reeesume ?

Greg : QE ÉER MUIITO CEDDO , PRA VOOC NAAMORAR , miinha fiilha ..

Van : Paaaiziinho , cheega .. vooc táar coom foome , éer isso .

Greg : Tudo beem rapaaz ?
Zac : Tudo siim ee vooc ?
Greg : Peerfeitamente beem ,
Gina : Beem , vamoos coomeer néer ?
ee eeles coomeraam ,ee teerminaraam ( AAH ' claaro :P)
Van : Mãae , eeu voou subiir , veem mõor .
oos doois subiiaam e fooraam pro quaarto dee vaan .
Van : Mõor , deesculpa , meeu paai éer muiito exageraado .
Zac : Naada aamor , eeu eentendo .
Van : Euu tee aamo muiito saabia ?
Zac : Uhuun ,
Zaac puxoou vaan peela ciintura ee deeu um beeiijaço neela ..oo beeijo fooi fiicaando qeente ..
Van : Nãao , zaac , aqê nãao !
Zac : Ouunt , deesculpa .
Van : Prooblema nãao !
Zac : Liinda , eeu voou iindo .
Van : Nãao ..
Zac : Eu teenho qe falaar com a miinha mãae .. eela qeria falar coomigo .
Van : Aiin , chaato !
eeles deesceeram ee fooraam se despediir .
Zac : Tchaau doona giina , tchaau seeu greeg , fooi um praazer .
Gina : Tchaau meeu qeriido , o prazeer fooi nosso .
Greg : Tchaau meeu rapaaz , maiis eespera um pouco , vooc aama meesmo a miinha fiilha .
Zac ( eele olhou pra vaan ) : Siim , muiito seu greg .
Greg : Muiito beem , goostei de vooc .
Stella : Tchaaaaau liindo !
Van : Paaaaaaaiê , oolha aa stella .
Greg : Se reesolva coom eela .
Van : Affê .
Zac : Tchaau Liindinha .
Van : Vem , eeu te deeixo na poorta .
Zac : Tchaau aamr , aagente aainda se veer hooje ?
Van : Nãao seei mõor , meeu paai chegoou e taal's , maiis eeu te liigo .
Zac : Tudo beeem néer ..
eeles se beeijaraam e zaac fooi eembora .

3 comentários: